مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1103
کد ملی : 007####305
نام خانوادگی : فرجام ترخونی
نام : علیرضا
تاریخ تولد : 1361/12/03
میزان تحصیلات : کارشناسی عمران از دانشگاه های علمی و کاربدری
نام رسانه : شهر و ساختمان (چاپی ، ماهنامه)
فرجام ترخونی، علیرضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :