مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1144
کد ملی : 387####907
نام خانوادگی : درویش قنبر
نام : مهری
تاریخ تولد : 1366/03/03
میزان تحصیلات : کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از اسدآباد
نام رسانه : فردای همدان (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
درویش قنبر، مهری

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :