مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1104
کد ملی : 114####202
نام خانوادگی : سلطان‌پور
نام : منیر
تاریخ تولد : 1355/06/10
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد ادبیات از قم
نام رسانه : صبح اندیشه (چاپی ، هفته نامه)
سلطان‌پور، منیر

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :