مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده : 90

آقایان مقدم، عاطفه

1. آقایان مقدم، عاطفه

شناسه : 1076
کد ملی : 325####435
جنسیت : زن
سن : 48
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

آهنگ، وحید

2. آهنگ، وحید

شناسه : 1182
کد ملی : 600####367
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : خبر دیشموک
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

اخوان اصغری، خلیل

3. اخوان اصغری، خلیل

شناسه : 1157
کد ملی : 007####216
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : کاشف اسرار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

اقتصاد، علیرضا

4. اقتصاد، علیرضا

شناسه : 1191
کد ملی : 252####073
جنسیت : مرد
سن : 58
رسانه : احوال نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

امینی اسکندانی، پروین

5. امینی اسکندانی، پروین

شناسه : 1163
کد ملی : 137####167
جنسیت : زن
سن : 44
رسانه : آناک
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

انتظامی، حسین

6. انتظامی، حسین

شناسه : 1085
کد ملی : 093####519
جنسیت : مرد
سن : 57
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

براتی، آرش

7. براتی، آرش

شناسه : 1189
کد ملی : 245####075
جنسیت : مرد
سن : 36
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

برزگر جلالی، مسعود

8. برزگر جلالی، مسعود

شناسه : 1123
کد ملی : 275####049
جنسیت : مرد
سن : 53
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

بری گبلو، مرتضی

9. بری گبلو، مرتضی

شناسه : 1119
کد ملی : 504####294
جنسیت : مرد
سن : 38
رسانه : آران مغان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

بصیریان راد، محمد

10. بصیریان راد، محمد

شناسه : 1190
کد ملی : 299####567
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : عصر عدالت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

به آبادی فروتقه، شهرزاد

11. به آبادی فروتقه، شهرزاد

شناسه : 1095
کد ملی : 006####315
جنسیت : زن
سن : 47
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

بهوندیوسفی، محمد علی

12. بهوندیوسفی، محمد علی

شناسه : 1185
کد ملی : 191####193
جنسیت : مرد
سن : 66
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

پرندوار، سعید

13. پرندوار، سعید

شناسه : 1143
کد ملی : 425####503
جنسیت : مرد
سن : 39
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

تقی زاده بهجتی، حامد

14. تقی زاده بهجتی، حامد

شناسه : 1180
کد ملی : 006####127
جنسیت : مرد
سن : 41
رسانه : سینما خانه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

تویسرکان منش، رضا

15. تویسرکان منش، رضا

شناسه : 1092
کد ملی : 421####704
جنسیت : مرد
سن : 54
رسانه : تندرست نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ثقفی، علی

16. ثقفی، علی

شناسه : 1082
کد ملی : 387####746
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : همدان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

جعفری، سودابه

17. جعفری، سودابه

شناسه : 1114
کد ملی : 106####679
جنسیت : زن
سن : 40
رسانه : خاتون شرق
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

جعفری جوزانی، مازیار

18. جعفری جوزانی، مازیار

شناسه : 1151
کد ملی : 001####782
جنسیت : مرد
سن : 34
رسانه : دیدگاه هنر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

جعفری نژاد، پوران

19. جعفری نژاد، پوران

شناسه : 1075
کد ملی : 191####652
جنسیت : زن
سن : 60
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

جندقی، محسن

20. جندقی، محسن

شناسه : 1186
کد ملی : 038####712
جنسیت : مرد
سن : 41
رسانه : بانک مردم
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

حاجیان، پویا

21. حاجیان، پویا

شناسه : 1073
کد ملی : 007####037
جنسیت : مرد
سن : 37
رسانه : دلوارنامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

حائری، سید محمدحسین

22. حائری، سید محمدحسین

شناسه : 1118
کد ملی : 218####332
جنسیت : مرد
سن : 52
رسانه : هویت ایرانی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

حسینی، کبری

23. حسینی، کبری

شناسه : 1181
کد ملی : 270####663
جنسیت : زن
سن : 46
رسانه : آفتاب سلامت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

حسینی پور، فرزانه

24. حسینی پور، فرزانه

شناسه : 1146
کد ملی : 432####205
جنسیت : زن
سن : 44
رسانه : اخبار بانک
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

حق شناس کاشانی، محمد علی

25. حق شناس کاشانی، محمد علی

شناسه : 1083
کد ملی : 007####981
جنسیت : مرد
سن : 37
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

حیدری، محمد صادق

26. حیدری، محمد صادق

شناسه : 1107
کد ملی : 005####241
جنسیت : مرد
سن : 48
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

خبازکناری، قربانعلی

27. خبازکناری، قربانعلی

شناسه : 1128
کد ملی : 498####925
جنسیت : مرد
سن : 34
رسانه : کناریها
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

خداوردی، علی‌اصغر

28. خداوردی، علی‌اصغر

شناسه : 1171
کد ملی : 229####289
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : عصر کار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

خوش سیرت شالدهی، حسین

29. خوش سیرت شالدهی، حسین

شناسه : 1136
کد ملی : 569####030
جنسیت : مرد
سن : 49
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

خوشابی نوبر، نگار

30. خوشابی نوبر، نگار

شناسه : 1152
کد ملی : 138####103
جنسیت : زن
سن : 40
رسانه : ترنم اسکو
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

خوشقدم برازجانی، ایمان

31. خوشقدم برازجانی، ایمان

شناسه : 1178
کد ملی : 352####509
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : دیار جنوب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

دانا، مجید

32. دانا، مجید

شناسه : 1150
کد ملی : 091####871
جنسیت : مرد
سن : 48
رسانه : شریعت نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

داودی نژاد، امیرمحمود

33. داودی نژاد، امیرمحمود

شناسه : 1122
کد ملی : 407####840
جنسیت : مرد
سن : 52
رسانه : طلوع لرستان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

درویش قنبر، مهری

34. درویش قنبر، مهری

شناسه : 1144
کد ملی : 387####907
جنسیت : زن
سن : 37
رسانه : فردای همدان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

دهستانی مجومرد، هادی

35. دهستانی مجومرد، هادی

شناسه : 1102
کد ملی : 551####318
جنسیت : مرد
سن : 39
رسانه : پیام رضوان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

دیمه کار، محمد

36. دیمه کار، محمد

شناسه : 1096
کد ملی : 316####702
جنسیت : مرد
سن : 46
رسانه : مکران
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ذاکری، سعید

37. ذاکری، سعید

شناسه : 1099
کد ملی : 038####778
جنسیت : مرد
سن : 37
رسانه : ذاکر خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ربیع زاده، میلاد

38. ربیع زاده، میلاد

شناسه : 1081
کد ملی : 325####035
جنسیت : مرد
سن : 36
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رحمانیان، مهدی

39. رحمانیان، مهدی

شناسه : 1156
کد ملی : 254####491
جنسیت : مرد
سن : 57
رسانه : شرق
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

رشیدپور، محمد

40. رشیدپور، محمد

شناسه : 1127
کد ملی : 200####578
جنسیت : مرد
سن : 42
رسانه : صبح ملت نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رفیعی طبا زواره، محمد علی

41. رفیعی طبا زواره، محمد علی

شناسه : 1124
کد ملی : 128####318
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : نماد برتر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

روح الامین، سید علی

42. روح الامین، سید علی

شناسه : 1084
کد ملی : 129####916
جنسیت : مرد
سن : 39
رسانه : شیرین طنز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

روشن، محمدعلی

43. روشن، محمدعلی

شناسه : 1100
کد ملی : 530####320
جنسیت : مرد
سن : 48
رسانه : میهن خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ریاحی، بهروز

44. ریاحی، بهروز

شناسه : 1158
کد ملی : 359####384
جنسیت : مرد
سن : 63
رسانه : سرآمد کیفیت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

ریاحی، میثم

45. ریاحی، میثم

شناسه : 1126
کد ملی : 128####391
جنسیت : مرد
سن : 40
رسانه : ریاح
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

زمانی، اکبر

46. زمانی، اکبر

شناسه : 1141
کد ملی : 045####689
جنسیت : مرد
سن : 49
رسانه : پول و تجارت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ساعدی، خبات

47. ساعدی، خبات

شناسه : 1108
کد ملی : 373####053
جنسیت : مرد
سن : 39
رسانه : کورده واری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

ساکی، امین

48. ساکی، امین

شناسه : 1159
کد ملی : 407####076
جنسیت : مرد
سن : 43
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

سپه وند، نرگس

49. سپه وند، نرگس

شناسه : 1139
کد ملی : 407####463
جنسیت : زن
سن : 39
رسانه : سنگ نوشته
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

سلطان‌پور، منیر

50. سلطان‌پور، منیر

شناسه : 1104
کد ملی : 114####202
جنسیت : زن
سن : 48
رسانه : صبح اندیشه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

سلطانی، حشمت اله

51. سلطانی، حشمت اله

شناسه : 1149
کد ملی : 325####612
جنسیت : مرد
سن : 64
رسانه : ابراز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

سلیمان زاده، شهرام

52. سلیمان زاده، شهرام

شناسه : 1167
کد ملی : 168####151
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : انعکاس بناب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

سماواتی، محمد فرید

53. سماواتی، محمد فرید

شناسه : 1133
کد ملی : 373####515
جنسیت : مرد
سن : 48
رسانه : ئاوات
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

سمواتی، فاطمه

54. سمواتی، فاطمه

شناسه : 1184
کد ملی : 004####001
جنسیت : زن
سن : 57
رسانه : فکر و نظر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

سمیع زاده، احسان

55. سمیع زاده، احسان

شناسه : 1129
کد ملی : 214####961
جنسیت : مرد
سن : 39
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

سید ابراهیمی، سید مصطفی

56. سید ابراهیمی، سید مصطفی

شناسه : 1147
کد ملی : 442####506
جنسیت : مرد
سن : 34
رسانه : برآورد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

شریفی بناب، سید هادی

57. شریفی بناب، سید هادی

شناسه : 1105
کد ملی : 155####682
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : کافه دانش
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

شکری رفسنجانی، رضا

58. شکری رفسنجانی، رضا

شناسه : 1154
کد ملی : 305####321
جنسیت : مرد
سن : 40
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

شمسینی غیاثوند، حسن

59. شمسینی غیاثوند، حسن

شناسه : 1132
کد ملی : 432####461
جنسیت : مرد
سن : 49
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

صبوری فرد، مرتضی

60. صبوری فرد، مرتضی

شناسه : 1070
کد ملی : 094####339
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : موج خراسان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

صحرایی، احسان

61. صحرایی، احسان

شناسه : 1173
کد ملی : 451####820
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : نسیم دهلران
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

صمدی، علی

62. صمدی، علی

شناسه : 1160
کد ملی : 079####842
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : کام شیرین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عامری، احمد

63. عامری، احمد

شناسه : 1097
کد ملی : 189####206
جنسیت : مرد
سن : 52
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عبدالعلی زاده، ملیحه

64. عبدالعلی زاده، ملیحه

شناسه : 1153
کد ملی : 150####050
جنسیت : زن
سن : 42
رسانه : صدای شهروند
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

عرب نژاد، حسین

65. عرب نژاد، حسین

شناسه : 1165
کد ملی : 006####521
جنسیت : مرد
سن : 47
رسانه : میهن نوین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عصاری، علی

66. عصاری، علی

شناسه : 1079
کد ملی : 128####246
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : نوشهر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

علیزاده، هادی

67. علیزاده، هادی

شناسه : 1089
کد ملی : 309####397
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : زرند نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عینالو، سیاوش

68. عینالو، سیاوش

شناسه : 1161
کد ملی : 507####851
جنسیت : مرد
سن : 50
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

غلامی اول، احمد

69. غلامی اول، احمد

شناسه : 1188
کد ملی : 090####804
جنسیت : مرد
سن : 58
رسانه : زوج
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : سالنامه

فراهانی، مریم

70. فراهانی، مریم

شناسه : 1110
کد ملی : 007####856
جنسیت : زن
سن : 39
رسانه : سفر نورد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

فرجام ترخونی، علیرضا

71. فرجام ترخونی، علیرضا

شناسه : 1103
کد ملی : 007####305
جنسیت : مرد
سن : 41
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

فرشاد، رضا

72. فرشاد، رضا

شناسه : 1115
کد ملی : 006####228
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : شکوفه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

فرقان طریقه، غزاله

73. فرقان طریقه، غزاله

شناسه : 1071
کد ملی : 001####008
جنسیت : زن
سن : 33
رسانه : گود و میدان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

کریمائی، مهدی

74. کریمائی، مهدی

شناسه : 1134
کد ملی : 489####218
جنسیت : مرد
سن : 56
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

کمالی باغستانی، محمد

75. کمالی باغستانی، محمد

شناسه : 1177
کد ملی : 339####386
جنسیت : مرد
سن : 39
رسانه : بندرعباس
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

کنعانی پور، حمید

76. کنعانی پور، حمید

شناسه : 1074
کد ملی : 006####595
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : مهر پارسیان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

محرابی، حسن

77. محرابی، حسن

شناسه : 1087
کد ملی : 004####592
جنسیت : مرد
سن : 63
رسانه : وحید
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

محمدی ابرده، سید محمد

78. محمدی ابرده، سید محمد

شناسه : 1137
کد ملی : 093####939
جنسیت : مرد
سن : 44
رسانه : صبح مشهد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

محمدی نژاد پاشاکی، احمد

79. محمدی نژاد پاشاکی، احمد

شناسه : 1090
کد ملی : 038####649
جنسیت : مرد
سن : 37
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

مردانی نوکنده، محمد حسین

80. مردانی نوکنده، محمد حسین

شناسه : 1164
کد ملی : 224####871
جنسیت : مرد
سن : 52
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

مقنی دهخوارقانی، علی اصغر

81. مقنی دهخوارقانی، علی اصغر

شناسه : 1131
کد ملی : 169####984
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : کاریران
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

موسوی، سید محمدرضا

82. موسوی، سید محمدرضا

شناسه : 1170
کد ملی : 428####981
جنسیت : مرد
سن : 36
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

مهدی خانی، علی

83. مهدی خانی، علی

شناسه : 1091
کد ملی : 313####987
جنسیت : مرد
سن : 44
رسانه : سرمه بیداری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

نجفی، مهدی

84. نجفی، مهدی

شناسه : 1086
کد ملی : 266####601
جنسیت : مرد
سن : 42
رسانه : فومن ما
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

نظری مهر، رضا

85. نظری مهر، رضا

شناسه : 1121
کد ملی : 212####391
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : نبض نفت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

نوروزی، مجیدرضا

86. نوروزی، مجیدرضا

شناسه : 1176
کد ملی : 557####078
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : بحرالعلوم
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

نوری، رضا

87. نوری، رضا

شناسه : 1072
کد ملی : 572####876
جنسیت : مرد
سن : 51
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

وحیدی، سید مهدی

88. وحیدی، سید مهدی

شناسه : 1106
کد ملی : 006####346
جنسیت : مرد
سن : 41
رسانه : مسافر نامه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

هدایتی بنیادآباد، محسن

89. هدایتی بنیادآباد، محسن

شناسه : 1120
کد ملی : 209####434
جنسیت : مرد
سن : 44
رسانه : خزر نما
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

یزدان پناه، میلاد

90. یزدان پناه، میلاد

شناسه : 1098
کد ملی : 366####239
جنسیت : مرد
سن : 33
رسانه : خبر هامون
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری