مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1170
کد ملی : 428####981
نام خانوادگی : موسوی
نام : سید محمدرضا
تاریخ تولد : 1367/01/23
میزان تحصیلات : دکترا علوم سیاسی از واحد علوم و تحقیقات
نام رسانه : راهبرد سیاسی (الکترونیک - غیر برخط ، فصلنامه)
موسوی، سید محمدرضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :