مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1189
کد ملی : 245####075
نام خانوادگی : براتی
نام : آرش
تاریخ تولد : 1367/06/30
میزان تحصیلات : کارشناسی الهیات از علوم معارف قران کریم
نام رسانه : آفاق فیروزآباد (چاپی ، هفته نامه)
براتی، آرش

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :