مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1137
کد ملی : 093####939
نام خانوادگی : محمدی ابرده
نام : سید محمد
تاریخ تولد : 1358/11/13
میزان تحصیلات : کارشناسی حقوق از اسدیه
نام رسانه : صبح مشهد (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
محمدی ابرده، سید محمد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :