مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

پاک آیین، پدرام

1. پاک آیین، پدرام

رتبه : 1
رسانه : اسکناس
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

1413


درصد :

%75.64


حلالی زاده، امید

2. حلالی زاده، امید

رتبه : 2
رسانه : راوی ملت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

128


درصد :

%6.85


زارع برزشی، محمدرضا

3. زارع برزشی، محمدرضا

رتبه : 3
رسانه : تلخند مشهد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

28


درصد :

%1.50


صالحی، آزاده

4. صالحی، آزاده

رتبه : 4
رسانه : چراغ نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

20


درصد :

%1.07


امامی، سید تقی

5. امامی، سید تقی

رتبه : 5
رسانه : میثاق با کوثر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

16


درصد :

%0.86


اخوان اصغری، خلیل

6. اخوان اصغری، خلیل

رتبه : 6
رسانه : کاشف اسرار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

15


درصد :

%0.80


رهبرنیا، رویا سادات

7. رهبرنیا، رویا سادات

رتبه : 6
رسانه : شمرون نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

15


درصد :

%0.80


ریاحی، میثم

8. ریاحی، میثم

رتبه : 8
رسانه : ریاح
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

14


درصد :

%0.75


شکوریان، جعفر

9. شکوریان، جعفر

رتبه : 8
رسانه : عجب شیر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

14


درصد :

%0.75


معشوری، افشین

10. معشوری، افشین

رتبه : 10
رسانه : خردورز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

11


درصد :

%0.59


شفیعی، زهرا

11. شفیعی، زهرا

رتبه : 11
رسانه : گفتار ما 24
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

8


درصد :

%0.43


حسن پور، ابوالفضل

12. حسن پور، ابوالفضل

رتبه : 12
رسانه : خبر و هنر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

7


درصد :

%0.37


محرابی، حسن

13. محرابی، حسن

رتبه : 12
رسانه : آژنگ نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

7


درصد :

%0.37


هاشمی، سیدحسین

14. هاشمی، سیدحسین

رتبه : 12
رسانه : سازه‌ خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

7


درصد :

%0.37


پیری سارمانلو، اژدر

15. پیری سارمانلو، اژدر

رتبه : 15
رسانه : world and international science
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.32


حسینی نیک، سید عباس

16. حسینی نیک، سید عباس

رتبه : 15
رسانه : مجد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.32


ساعدی، خبات

17. ساعدی، خبات

رتبه : 15
رسانه : کورده واری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.32


سبزعلی گل، حسن

18. سبزعلی گل، حسن

رتبه : 15
رسانه : تراشه ورزشی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.32


شاهبداغی، زهره

19. شاهبداغی، زهره

رتبه : 15
رسانه : سیرجان رویداد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.32


عینالو، سیاوش

20. عینالو، سیاوش

رتبه : 15
رسانه : اخبار ملکان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.32


امیرخانی، امیر

21. امیرخانی، امیر

رتبه : 21
رسانه : قفسه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : سالنامه
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.27


پالیز، حسین رضا

22. پالیز، حسین رضا

رتبه : 21
رسانه : بنیاد یگانه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.27


دیده بان، محمد نقی

23. دیده بان، محمد نقی

رتبه : 21
رسانه : دیده بان مرز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.27


محمودیان، میثم

24. محمودیان، میثم

رتبه : 21
رسانه : پگاه چهارمحال وبختیاری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.27


نوروزی، محمدرضا

25. نوروزی، محمدرضا

رتبه : 21
رسانه : نصیر نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.27


واحدی، میلاد

26. واحدی، میلاد

رتبه : 21
رسانه : سردبیر پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.27


ارشادی، میلاد

27. ارشادی، میلاد

رتبه : 27
رسانه : کرمانشاه تیتر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.21


بلوچی، حمیدرضا

28. بلوچی، حمیدرضا

رتبه : 27
رسانه : پژوهشهای بذر ایران
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : دو فصلنامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.21


جهان تاب پور، خلیل

29. جهان تاب پور، خلیل

رتبه : 27
رسانه : عصر جهان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.21


چاقری، محمد

30. چاقری، محمد

رتبه : 27
رسانه : نفت گاز و انرژی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.21


روح الامین، سید علی

31. روح الامین، سید علی

رتبه : 27
رسانه : شیرین طنز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.21


سبحان زاده، کاظم

32. سبحان زاده، کاظم

رتبه : 27
رسانه : آیینه ءمهر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.21


عسکری، محمدجواد

33. عسکری، محمدجواد

رتبه : 27
رسانه : جام نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.21


علائیان، مهدی

34. علائیان، مهدی

رتبه : 27
رسانه : آیان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.21


کاییدی، زواره

35. کاییدی، زواره

رتبه : 27
رسانه : گچساران نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.21


میرزائیان، سیدرحمان

36. میرزائیان، سیدرحمان

رتبه : 27
رسانه : مشهد فردا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.21


امینی، مصطفی

37. امینی، مصطفی

رتبه : 37
رسانه : ایصال نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.16


بازمانده خوری، محمد

38. بازمانده خوری، محمد

رتبه : 37
رسانه : خبرستان رفسنجان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.16


جوادی، حامد

39. جوادی، حامد

رتبه : 37
رسانه : هفت مهر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.16


خوشقدم برازجانی، ایمان

40. خوشقدم برازجانی، ایمان

رتبه : 37
رسانه : دیار جنوب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.16


دانا، مجید

41. دانا، مجید

رتبه : 37
رسانه : شریعت نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.16


رحیمی باباشیخعلی، نرجس

42. رحیمی باباشیخعلی، نرجس

رتبه : 37
رسانه : قند و عسل ها
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو ماهنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.16


شریفی بناب، سید هادی

43. شریفی بناب، سید هادی

رتبه : 37
رسانه : پول بانک
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.16


طباطبایی مزدآبادی، سید محسن

44. طباطبایی مزدآبادی، سید محسن

رتبه : 37
رسانه : اقتصاد و مدیریت شهری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.16


میرزاکریمی، طاهر

45. میرزاکریمی، طاهر

رتبه : 37
رسانه : آبرومند
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.16


هاشمی یرکی، سید حجت

46. هاشمی یرکی، سید حجت

رتبه : 37
رسانه : ایران مراسم نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.16


باقری، محمد

47. باقری، محمد

رتبه : 47
رسانه : کتیبه میراث شیعه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : سالنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.11


رنجبر، اکبر

48. رنجبر، اکبر

رتبه : 47
رسانه : ادبستان یزد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.11


شهروی، حمیدرضا

49. شهروی، حمیدرضا

رتبه : 47
رسانه : تهران صنعت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.11


کیان، مهدی

50. کیان، مهدی

رتبه : 47
رسانه : پناه مردم
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.11


موسوی، سید محمدرضا

51. موسوی، سید محمدرضا

رتبه : 47
رسانه : راهبرد سیاسی
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.11


موسوی، سیدعباس

52. موسوی، سیدعباس

رتبه : 47
رسانه : ایوان خشت خانه
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.11


میرجلیلی، سید محمد مهدی

53. میرجلیلی، سید محمد مهدی

رتبه : 47
رسانه : رشح قلم
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.11


میزانی، مهدی

54. میزانی، مهدی

رتبه : 47
رسانه : وارنا خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.11


بهوندیوسفی، محمد علی

55. بهوندیوسفی، محمد علی

رتبه : 55
رسانه : رامهرمز نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.05


تقوی راد، میر مسعود

56. تقوی راد، میر مسعود

رتبه : 55
رسانه : تقدیر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.05


تقی زاده بهجتی، حامد

57. تقی زاده بهجتی، حامد

رتبه : 55
رسانه : سینما خانه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.05


حسینی ماهینی، سید احمد

58. حسینی ماهینی، سید احمد

رتبه : 55
رسانه : ماهین نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.05


داودآبادی فراهانی، میثم

59. داودآبادی فراهانی، میثم

رتبه : 55
رسانه : پژوهشهای مهندسی و تکنولوژی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.05


رفیعی طبا زواره، محمد علی

60. رفیعی طبا زواره، محمد علی

رتبه : 55
رسانه : نماد برتر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.05


طاهرزاده موسویان، سید فخرالدین

61. طاهرزاده موسویان، سید فخرالدین

رتبه : 55
رسانه : تجهیز نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.05


فدائی، مهدی

62. فدائی، مهدی

رتبه : 55
رسانه : مهر خانواده
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.05


کارگر ابرقوئی، محمدهادی

63. کارگر ابرقوئی، محمدهادی

رتبه : 55
رسانه : 15 دی ابرکوه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.05


کرد، باقر

64. کرد، باقر

رتبه : 55
رسانه : مرز پرگهر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.05


محمودی، مصطفی

65. محمودی، مصطفی

رتبه : 55
رسانه : برزن نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.05


مرادمند جلالی، حامد

66. مرادمند جلالی، حامد

رتبه : 55
رسانه : مرجع آنلاین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.05


نژادیان، محمدعلی

67. نژادیان، محمدعلی

رتبه : 55
رسانه : موتورسیکلت نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.05


جعفری نژاد، پوران

68. جعفری نژاد، پوران

رتبه : 68
رسانه : فرهنگ رامهرمز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


ولی زاده، فرید

69. ولی زاده، فرید

رتبه : 68
رسانه : فوژان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00