مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1860
کد ملی : 117####113
نام خانوادگی : رحیمی باباشیخعلی
نام : نرجس
تاریخ تولد : 1365/12/03
میزان تحصیلات : کارشناسی مهندسی کامپیوتر از اصفهان
نام رسانه : قند و عسل ها (چاپی ، دو ماهنامه)
رحیمی باباشیخعلی، نرجس

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :