مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1932
کد ملی : 038####014
نام خانوادگی : داودآبادی فراهانی
نام : میثم
تاریخ تولد : 1365/03/26
میزان تحصیلات : دکترا مهندسی معدن از صنعتی شاهرود
نام رسانه : پژوهشهای مهندسی و تکنولوژی (چاپی ، فصلنامه)
داودآبادی فراهانی، میثم

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :