مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

تعداد افراد واجد شرایط، 2942 نفر