مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده : 69

اخوان اصغری، خلیل

1. اخوان اصغری، خلیل

شناسه : 1933
کد ملی : 007####216
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : کاشف اسرار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ارشادی، میلاد

2. ارشادی، میلاد

شناسه : 1883
کد ملی : 334####660
جنسیت : مرد
سن : 35
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

امامی، سید تقی

3. امامی، سید تقی

شناسه : 1895
کد ملی : 114####734
جنسیت : مرد
سن : 62
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

امیرخانی، امیر

4. امیرخانی، امیر

شناسه : 1857
کد ملی : 006####992
جنسیت : مرد
سن : 39
رسانه : قفسه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : سالنامه

امینی، مصطفی

5. امینی، مصطفی

شناسه : 1863
کد ملی : 108####089
جنسیت : مرد
سن : 34
رسانه : ایصال نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

بازمانده خوری، محمد

6. بازمانده خوری، محمد

شناسه : 1911
کد ملی : 305####543
جنسیت : مرد
سن : 36
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

باقری، محمد

7. باقری، محمد

شناسه : 1946
کد ملی : 001####241
جنسیت : مرد
سن : 33
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : سالنامه

بلوچی، حمیدرضا

8. بلوچی، حمیدرضا

شناسه : 1891
کد ملی : 229####718
جنسیت : مرد
سن : 45
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : دو فصلنامه

بهوندیوسفی، محمد علی

9. بهوندیوسفی، محمد علی

شناسه : 1936
کد ملی : 191####193
جنسیت : مرد
سن : 66
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

پاک آیین، پدرام

10. پاک آیین، پدرام

شناسه : 1956
کد ملی : 006####281
جنسیت : مرد
سن : 47
رسانه : اسکناس
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

پالیز، حسین رضا

11. پالیز، حسین رضا

شناسه : 1943
کد ملی : 181####722
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : بنیاد یگانه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

پیری سارمانلو، اژدر

12. پیری سارمانلو، اژدر

شناسه : 1850
کد ملی : 291####491
جنسیت : مرد
سن : 35
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

تقوی راد، میر مسعود

13. تقوی راد، میر مسعود

شناسه : 1948
کد ملی : 005####161
جنسیت : مرد
سن : 53
رسانه : تقدیر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

تقی زاده بهجتی، حامد

14. تقی زاده بهجتی، حامد

شناسه : 1869
کد ملی : 006####127
جنسیت : مرد
سن : 41
رسانه : سینما خانه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

جعفری نژاد، پوران

15. جعفری نژاد، پوران

شناسه : 1866
کد ملی : 191####652
جنسیت : زن
سن : 60
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

جوادی، حامد

16. جوادی، حامد

شناسه : 1896
کد ملی : 417####696
جنسیت : مرد
سن : 42
رسانه : هفت مهر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

جهان تاب پور، خلیل

17. جهان تاب پور، خلیل

شناسه : 1858
کد ملی : 599####185
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : عصر جهان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

چاقری، محمد

18. چاقری، محمد

شناسه : 1864
کد ملی : 038####467
جنسیت : مرد
سن : 47
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

حسن پور، ابوالفضل

19. حسن پور، ابوالفضل

شناسه : 1856
کد ملی : 065####351
جنسیت : مرد
سن : 44
رسانه : خبر و هنر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

حسینی ماهینی، سید احمد

20. حسینی ماهینی، سید احمد

شناسه : 1909
کد ملی : 003####277
جنسیت : مرد
سن : 69
رسانه : ماهین نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

حسینی نیک، سید عباس

21. حسینی نیک، سید عباس

شناسه : 1888
کد ملی : 443####201
جنسیت : مرد
سن : 58
رسانه : مجد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

حلالی زاده، امید

22. حلالی زاده، امید

شناسه : 1867
کد ملی : 175####881
جنسیت : مرد
سن : 47
رسانه : راوی ملت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

خوشقدم برازجانی، ایمان

23. خوشقدم برازجانی، ایمان

شناسه : 1861
کد ملی : 352####509
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : دیار جنوب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

دانا، مجید

24. دانا، مجید

شناسه : 1844
کد ملی : 091####871
جنسیت : مرد
سن : 48
رسانه : شریعت نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

داودآبادی فراهانی، میثم

25. داودآبادی فراهانی، میثم

شناسه : 1932
کد ملی : 038####014
جنسیت : مرد
سن : 38
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

دیده بان، محمد نقی

26. دیده بان، محمد نقی

شناسه : 1875
کد ملی : 146####920
جنسیت : مرد
سن : 52
رسانه : دیده بان مرز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

رحیمی باباشیخعلی، نرجس

27. رحیمی باباشیخعلی، نرجس

شناسه : 1860
کد ملی : 117####113
جنسیت : زن
سن : 37
رسانه : قند و عسل ها
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو ماهنامه

رفیعی طبا زواره، محمد علی

28. رفیعی طبا زواره، محمد علی

شناسه : 1887
کد ملی : 128####318
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : نماد برتر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رنجبر، اکبر

29. رنجبر، اکبر

شناسه : 1873
کد ملی : 543####163
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : ادبستان یزد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

روح الامین، سید علی

30. روح الامین، سید علی

شناسه : 1865
کد ملی : 129####916
جنسیت : مرد
سن : 39
رسانه : شیرین طنز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رهبرنیا، رویا سادات

31. رهبرنیا، رویا سادات

شناسه : 1922
کد ملی : 001####510
جنسیت : زن
سن : 35
رسانه : شمرون نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

ریاحی، میثم

32. ریاحی، میثم

شناسه : 1915
کد ملی : 128####391
جنسیت : مرد
سن : 40
رسانه : ریاح
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

زارع برزشی، محمدرضا

33. زارع برزشی، محمدرضا

شناسه : 1845
کد ملی : 092####343
جنسیت : مرد
سن : 34
رسانه : تلخند مشهد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

ساعدی، خبات

34. ساعدی، خبات

شناسه : 1940
کد ملی : 373####053
جنسیت : مرد
سن : 39
رسانه : کورده واری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

سبحان زاده، کاظم

35. سبحان زاده، کاظم

شناسه : 1949
کد ملی : 446####741
جنسیت : مرد
سن : 60
رسانه : آیینه ءمهر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

سبزعلی گل، حسن

36. سبزعلی گل، حسن

شناسه : 1942
کد ملی : 038####693
جنسیت : مرد
سن : 35
رسانه : تراشه ورزشی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

شاهبداغی، زهره

37. شاهبداغی، زهره

شناسه : 1892
کد ملی : 307####291
جنسیت : زن
سن : 36
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

شریفی بناب، سید هادی

38. شریفی بناب، سید هادی

شناسه : 1902
کد ملی : 155####682
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : پول بانک
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

شفیعی، زهرا

39. شفیعی، زهرا

شناسه : 1854
کد ملی : 485####319
جنسیت : زن
سن : 46
رسانه : روشنا نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

شکوریان، جعفر

40. شکوریان، جعفر

شناسه : 1862
کد ملی : 506####619
جنسیت : مرد
سن : 61
رسانه : عجب شیر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

شهروی، حمیدرضا

41. شهروی، حمیدرضا

شناسه : 1928
کد ملی : 045####089
جنسیت : مرد
سن : 48
رسانه : تهران صنعت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

صالحی، آزاده

42. صالحی، آزاده

شناسه : 1884
کد ملی : 006####887
جنسیت : زن
سن : 46
رسانه : چراغ نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

طاهرزاده موسویان، سید فخرالدین

43. طاهرزاده موسویان، سید فخرالدین

شناسه : 1917
کد ملی : 186####226
جنسیت : مرد
سن : 37
رسانه : تجهیز نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

طباطبایی مزدآبادی، سید محسن

44. طباطبایی مزدآبادی، سید محسن

شناسه : 1941
کد ملی : 006####656
جنسیت : مرد
سن : 44
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

عسکری، محمدجواد

45. عسکری، محمدجواد

شناسه : 1903
کد ملی : 230####701
جنسیت : مرد
سن : 38
رسانه : جام نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

علائیان، مهدی

46. علائیان، مهدی

شناسه : 1907
کد ملی : 216####001
جنسیت : مرد
سن : 60
رسانه : آیان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عینالو، سیاوش

47. عینالو، سیاوش

شناسه : 1950
کد ملی : 507####851
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : اخبار ملکان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

فدائی، مهدی

48. فدائی، مهدی

شناسه : 1852
کد ملی : 230####891
جنسیت : مرد
سن : 37
رسانه : مهر خانواده
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

کارگر ابرقوئی، محمدهادی

49. کارگر ابرقوئی، محمدهادی

شناسه : 1868
کد ملی : 503####119
جنسیت : مرد
سن : 38
رسانه : 15 دی ابرکوه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

کاییدی، زواره

50. کاییدی، زواره

شناسه : 1893
کد ملی : 426####236
جنسیت : مرد
سن : 60
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

کرد، باقر

51. کرد، باقر

شناسه : 1906
کد ملی : 371####340
جنسیت : مرد
سن : 69
رسانه : مرز پرگهر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

کیان، مهدی

52. کیان، مهدی

شناسه : 1894
کد ملی : 007####241
جنسیت : مرد
سن : 40
رسانه : پناه مردم
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

محرابی، حسن

53. محرابی، حسن

شناسه : 1890
کد ملی : 004####592
جنسیت : مرد
سن : 63
رسانه : آژنگ نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

محمودی، مصطفی

54. محمودی، مصطفی

شناسه : 1916
کد ملی : 323####618
جنسیت : مرد
سن : 44
رسانه : برزن نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

محمودیان، میثم

55. محمودیان، میثم

شناسه : 1920
کد ملی : 468####141
جنسیت : مرد
سن : 38
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

مرادمند جلالی، حامد

56. مرادمند جلالی، حامد

شناسه : 1945
کد ملی : 270####764
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : مرجع آنلاین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

معشوری، افشین

57. معشوری، افشین

شناسه : 1848
کد ملی : 270####138
جنسیت : مرد
سن : 55
رسانه : خردورز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

موسوی، سید محمدرضا

58. موسوی، سید محمدرضا

شناسه : 1910
کد ملی : 428####981
جنسیت : مرد
سن : 36
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

موسوی، سیدعباس

59. موسوی، سیدعباس

شناسه : 1930
کد ملی : 127####124
جنسیت : مرد
سن : 34
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

میرجلیلی، سید محمد مهدی

60. میرجلیلی، سید محمد مهدی

شناسه : 1879
کد ملی : 443####635
جنسیت : مرد
سن : 44
رسانه : رشح قلم
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : هفته نامه

میرزاکریمی، طاهر

61. میرزاکریمی، طاهر

شناسه : 1923
کد ملی : 460####001
جنسیت : مرد
سن : 66
رسانه : آبرومند
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

میرزائیان، سیدرحمان

62. میرزائیان، سیدرحمان

شناسه : 1870
کد ملی : 093####228
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : مشهد فردا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

میزانی، مهدی

63. میزانی، مهدی

شناسه : 1913
کد ملی : 262####745
جنسیت : مرد
سن : 34
رسانه : وارنا خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

نژادیان، محمدعلی

64. نژادیان، محمدعلی

شناسه : 1851
کد ملی : 007####126
جنسیت : مرد
سن : 45
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

نوروزی، محمدرضا

65. نوروزی، محمدرضا

شناسه : 1885
کد ملی : 155####187
جنسیت : مرد
سن : 40
رسانه : نصیر نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

واحدی، میلاد

66. واحدی، میلاد

شناسه : 1878
کد ملی : 335####608
جنسیت : مرد
سن : 33
رسانه : سردبیر پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ولی زاده، فرید

67. ولی زاده، فرید

شناسه : 1924
کد ملی : 336####481
جنسیت : مرد
سن : 46
رسانه : فوژان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

هاشمی، سیدحسین

68. هاشمی، سیدحسین

شناسه : 1921
کد ملی : 138####981
جنسیت : مرد
سن : 40
رسانه : سازه‌ خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

هاشمی یرکی، سید حجت

69. هاشمی یرکی، سید حجت

شناسه : 1908
کد ملی : 006####286
جنسیت : مرد
سن : 44
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری