مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1887
کد ملی : 128####318
نام خانوادگی : رفیعی طبا زواره
نام : محمد علی
تاریخ تولد : 1360/03/10
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد صنایع غذایی از علوم پزشکی
نام رسانه : نماد برتر (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
رفیعی طبا زواره، محمد علی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :