مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1862
کد ملی : 506####619
نام خانوادگی : شکوریان
نام : جعفر
تاریخ تولد : 1341/11/28
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشکاه تبریز
نام رسانه : عجب شیر (چاپی ، روزنامه)
شکوریان، جعفر

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
جعفر شکوریان

1- کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

2- کارشناس اقتصاد بازرگانی

3- مدیر مسئول انتشارات شکوریان

4- مدیر عامل موسسه پژواک کتاب آذربایجان

5 - مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه سراسری عجب شیر

6- مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری تحلیلی عجب شیر پرس

7- نویسنده کتاب های: 1- رازهای موفقیت انسان 2- انسان و توسعه 3- مبانی بورس و اوراق بهادار 4- نیایش خالق

8- عضو انجمن اقتصاددانان ایران

9 - عضو انجمن علمی بازاریابی ایران

10- عضو اهل قلم

11- عضو انجمن صنفی مدیران مسئول آذربایجان شرقی

12 - عضو خانه مطبوعات استان

13 - عضو انجمن صنفی روزنامه نکاران

14 - تحلیکر بازار سرمایه

15- بازنشسته بانک