مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1888
کد ملی : 443####201
نام خانوادگی : حسینی نیک
نام : سید عباس
تاریخ تولد : 1345/05/28
میزان تحصیلات : دکترا فقه و مبانی حقوق از پژوهشکده انقلاب اسلامی و اندیشه های امام خمینی
نام رسانه : مجد (چاپی ، ماهنامه)
حسینی نیک، سید عباس

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
رزومه سید عباس حسینی نیک

- پژوهشگر حقوق مالکیت فکری
o نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان (سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر)
o نگارش رساله دکتری با عنوان (مبانی نظری و فقهی حقوق مالکیت ادبی و هنری)
o نگارش کتاب حقوق نشر
o نگارش مقالات پژوهشی در حوزه حقوق آفرینش های ادبی و هنری
o تدریس حقوق مالکیت فکری در دانشگاه الزهرا

- مدیریت فرهنگی
o مؤسس و مدیر مسئول مجمع علمی و فرهنگی مجد از سال 1369
o انتشار بیش از 1400 عنوان کتاب در حوزه علم حقوق و ناشر نمونه سال کشور در سال های 1393 و 1394
o مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی
o صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله حقوقی مجد
o صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه نظریه های حقوقی