مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1891
کد ملی : 229####718
نام خانوادگی : بلوچی
نام : حمیدرضا
تاریخ تولد : 1358/06/25
میزان تحصیلات : دکترا زراعت از دانشگاه تربیت مدرس
نام رسانه : پژوهشهای بذر ایران (چاپی ، دو فصلنامه)
بلوچی، حمیدرضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :