مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1879
کد ملی : 443####635
نام خانوادگی : میرجلیلی
نام : سید محمد مهدی
تاریخ تولد : 1359/04/15
میزان تحصیلات : کارشناسی مهندسی کشاورزی از تهران
نام رسانه : رشح قلم (چاپی ، هفته نامه)
میرجلیلی، سید محمد مهدی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
اینجانب انصراف خود را از نامزدی به نفع آقای پدرام پاک آیین اعلام می نمایم .