مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1861
کد ملی : 352####509
نام خانوادگی : خوشقدم برازجانی
نام : ایمان
تاریخ تولد : 1360/02/17
میزان تحصیلات : کارشناسی مخابران از موسسه آموزش عالی رهجویان دانش برازجان
نام رسانه : دیارجنوب (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
خوشقدم برازجانی، ایمان

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :