مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1856
کد ملی : 065####351
نام خانوادگی : حسن پور
نام : ابوالفضل
تاریخ تولد : 1359/09/01
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد پژوهش هنر از پژوهش هنر
نام رسانه : خبر و هنر (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
حسن پور، ابوالفضل

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :