مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1858
کد ملی : 599####185
نام خانوادگی : جهان تاب پور
نام : خلیل
تاریخ تولد : 1352/12/01
میزان تحصیلات : کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران
نام رسانه : عصر جهان (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
جهان تاب پور، خلیل

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
اینجانب خلیل جهان تاب پور مدیر مسئول پایگاه خبری عصرجهان و نامزد هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات از ادامه حضور در انتخابات منصرف شدم


09168181285