مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1857
کد ملی : 006####992
نام خانوادگی : امیرخانی
نام : امیر
تاریخ تولد : 1364/01/28
میزان تحصیلات : دکترا دامپزشکی از شهرکرد
نام رسانه : قفسه (چاپی ، سالنامه)
امیرخانی، امیر

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :