مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1890
کد ملی : 004####592
نام خانوادگی : محرابی
نام : حسن
تاریخ تولد : 1340/03/01
میزان تحصیلات : دکترا تاریخ از علوم تحقیقات
نام رسانه : آژنگ نیوز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
محرابی، حسن

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :