مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1870
کد ملی : 093####228
نام خانوادگی : میرزائیان
نام : سیدرحمان
تاریخ تولد : 1357/10/29
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت از مشهد
نام رسانه : مشهد فردا (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
میرزائیان، سیدرحمان

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :