مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1844
کد ملی : 091####871
نام خانوادگی : دانا
نام : مجید
تاریخ تولد : 1355/06/23
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد زیست شناسی از واحد مشهد
نام رسانه : شریعت نامه (چاپی ، ماهنامه)
دانا، مجید

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :