مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1950
کد ملی : 507####851
نام خانوادگی : عینالو
نام : سیاوش
تاریخ تولد : 1352/11/20
میزان تحصیلات : کارشناسی آموزش ابتدائی از واحد ملکان
نام رسانه : اخبار ملکان (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
عینالو، سیاوش

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
مدیرمسئول و صاحب امتیاز دوهفته نامه ندای ملکان از سال 1396
مدیرمسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری اخبار ملکان از سال 1398
نماینده و خبرنگار مطبوعات و خبرگزاری ها از سال 1368
مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان از سال 1380