مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1949
کد ملی : 446####741
نام خانوادگی : سبحان زاده
نام : کاظم
تاریخ تولد : 1343/01/03
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از ازاد اسلامی یزد
نام رسانه : آیینه ءمهر (چاپی ، دو هفته نامه)
سبحان زاده، کاظم

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :