مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1902
کد ملی : 155####682
نام خانوادگی : شریفی بناب
نام : سید هادی
تاریخ تولد : 1366/11/24
میزان تحصیلات : کارشناسی کشاورزی از تبریز
نام رسانه : پول بانک (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
شریفی بناب، سید هادی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :