هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

واجدین شرایط بر اساس دوره انتشار (1401/07/07 08:31:16)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 224 %5.54
2 هفته نامه (چاپی) 381 %9.42
3 دو هفته نامه (چاپی) 137 %3.39
4 ماهنامه (چاپی) 387 %9.57
5 دو ماهنامه (چاپی) 51 %1.26
6 فصلنامه (چاپی) 287 %7.10
7 دو فصلنامه (چاپی) 84 %2.08
8 سالنامه (چاپی) 14 %0.35
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 20 %0.49
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 2257 %55.82
11 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 10 %0.25
12 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 22 %0.54
13 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 126 %3.12
14 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 36 %0.89
15 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 1 %0.02
16 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 6 %0.15
جمع 4043 %100.00
واجدین شرایط بر اساس نوع مجوز (1401/07/07 08:31:16)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 1565 %38.71
2 الکترونیک - برخط 2277 %56.32
3 الکترونیک - غیر برخط 201 %4.97
جمع 4043 %100.00
واجدین شرایط بر اساس استان دفتر مرکزی (1401/07/07 08:31:16)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 1780 %44.03
2 آذربایجان شرقی 194 %4.80
3 آذربایجان غربی 69 %1.71
4 اردبیل 65 %1.61
5 اصفهان 150 %3.71
6 البرز 60 %1.48
7 ایلام 50 %1.24
8 بوشهر 56 %1.39
9 چهارمحال و بختیاری 29 %0.72
10 خراسان جنوبی 26 %0.64
11 خراسان رضوی 125 %3.09
12 خراسان شمالی 6 %0.15
13 خوزستان 142 %3.51
14 زنجان 17 %0.42
15 سمنان 23 %0.57
16 سیستان و بلوچستان 30 %0.74
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 112 %2.77
18 قزوین 19 %0.47
19 قم 79 %1.95
20 کردستان 32 %0.79
21 کرمان 138 %3.41
22 کرمانشاه 79 %1.95
23 کهگیلویه و بویراحمد 77 %1.90
24 گلستان 64 %1.58
25 گیلان 191 %4.72
26 لرستان 89 %2.20
27 مازندران 146 %3.61
28 مرکزی 28 %0.69
29 هرمزگان 58 %1.43
30 همدان 48 %1.19
31 یزد 61 %1.51
واجدین شرایط بر اساس گستره توزیع (1401/07/07 08:31:16)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 1029 %60.57
2 منطقه ای 194 %11.42
3 استانی 399 %23.48
4 محلی 77 %4.53
جمع 1699 %100.00
واجدین شرایط بر اساس جنسیت (1401/07/07 08:31:16)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 839 %20.75
2 مرد 3205 %79.25
جمع 4044 %100.00
واجدین شرایط بر اساس سن و جنسیت (1401/07/07 08:31:16)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 12 %0.30
2 زن، سن 30 الی 39 سال 329 %8.14
3 زن، سن 40 الی 49 سال 324 %8.01
4 زن، سن 50 الی 59 سال 125 %3.09
5 زن، سن 60 الی 69 سال 41 %1.01
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 8 %0.20
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 39 %0.96
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 933 %23.07
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 1005 %24.85
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 720 %17.80
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 357 %8.83
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 151 %3.73
جمع 4044 %100.00