مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

تعداد افراد واجد شرایط، 2942 نفر