انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

تعداد افراد واجد شرایط، 2942 نفر