نوزدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

اتمام رای گیری

تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده : 159
تعداد نامزدهای انصراف داده : 112
درصد مشارکت : 53.40
تعداد افراد واجد شرایط : 2,942
تعداد افراد رای دهنده : 1,571

زمانبندی
عملیات شروع پایان
اعلام نامزدی دوشنبه 1401/07/04 ساعت 00:00 شنبه 1401/07/16 ساعت 23:55
اعلام انصراف از نامزدی دوشنبه 1401/07/04 ساعت 00:00 شنبه 1401/08/28 ساعت 16:00
برگزاری انتخابات یکشنبه 1401/08/29 ساعت 10:00 یکشنبه 1401/08/29 ساعت 16:00