سامانه جامع رسانه‌های کشور
1393/12/05 08:54:00
صدور مجوز انتشار 73 نشریه و 12 پایگاه اطلاع رسانی
به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه مورخ 93/12/04 این هیات شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 73 نشریه و 12 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی 26 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.
1393/11/25 11:22:50
اطلاعیه مهم برای صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه‌های کشور
اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در اطلاعیه ای از مدیران رسانه های دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات درخواست کرد نسبت به اخذ نام کاربری از سامانه جامع رسانه های کشور اقدام کنند.
1393/11/21 11:04:05
صدور مجوز انتشار 58 نشریه و 62 پایگاه اطلاع رسانی
به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه مورخ 93/11/20 این هیأت، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 58 نشریه و 62 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند.
1393/11/15 08:16:19
صدور مجوز انتشار 80 نشریه و 41 پایگاه اطلاع رسانی
به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ 93/11/13 این هیأت، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 80 نشریه و 41 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی 41 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.
1393/11/06 15:55:07
صدور مجوز انتشار 35 نشریه و 23 پایگاه اطلاع رسانی
در جلسه مورخ 93/11/06 هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 35 نشریه و 23 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی 49 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.
1393/10/22 14:16:57
صدور مجوز انتشار 34 نشریه و 13 پایگاه اطلاع رسانی
در جلسه مورخ 93/10/22 هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 34 نشریه و 13 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند.
1393/10/16 07:44:58
هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 25 نشریه و 9 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.
در نشست تاریخ 93/10/15 هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 25 نشریه و 9 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی 40 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.
1393/10/10 18:23:57
در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات صورت گرفت
در جلسه مورخ 8/10/93 هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 37 نشریه و 25 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی 26 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.
 «  ::  7  8  9  10  11  12  13  »