گزارش مجوزها بر اساس نوع مجوز
ردیف عنوان تعداد درصد
1 چاپی 5,441 41.59%
2 الکترونیک - برخط 5,272 40.29%
3 الکترونیک - غیر برخط 2,371 18.12%
جمع 13,084 100%
1401/11/15 02:00
گزارش مجوزهای چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 روزنامه 339 6.23%
2 هفته نامه 864 15.88%
3 دو هفته نامه 290 5.33%
4 ماهنامه 1,317 24.21%
5 دو ماهنامه 111 2.04%
6 فصلنامه 1,800 33.08%
7 دو فصلنامه 656 12.06%
8 سالنامه 64 1.18%
جمع 5,441 100%
1401/11/15 02:00
گزارش مجوزهای الکترونیک - برخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 خبرگزاری 28 0.53%
2 پایگاه خبری 5,244 99.47%
جمع 5,272 100%
1401/11/15 02:00
گزارش مجوزهای الکترونیک - غیربرخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 هفته نامه 92 3.88%
2 ماهنامه 308 12.99%
3 دو ماهنامه 12 0.51%
4 فصلنامه 1,374 57.95%
5 دو فصلنامه 558 23.53%
6 سالنامه 27 1.14%
جمع 2,371 100%
1401/11/15 02:00
گزارش گستره توزیع رسانه‌های چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 سراسری 3,794 69.74%
2 منطقه ای 367 6.75%
3 استانی 1,095 20.13%
4 محلی 184 3.38%
جمع 5,440 100%
1401/11/15 02:00
گزارش مجوزها براساس گرایش
ردیف عنوان تعداد درصد
1 عمومی 7,646 58.44%
2 تخصصی 3,747 28.64%
3 اختصاصی 1,691 12.92%
جمع 13,084 100%
1401/11/15 02:00
گزارش تعداد صاحب امتیاز بر اساس نوع شخصیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 حقیقی 6,878 77.25%
2 حقوقی 2,025 22.75%
جمع 8,903 100%
1401/11/15 02:00
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس جنسیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 مرد 7,848 80.72%
2 زن 1,874 19.28%
جمع 9,722 100%
1401/11/15 02:00
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس سن و جنسیت
ردیفمحدود سنیمردزن
10-2032
221-2521
326-3015048
431-35781243
536-401,329505
641-451,362436
746-501,102237
851-55988171
956-60883124
1061-6559861
1166-7032731
1271-7515410
1376-801003
1481-120672
جمع7,8461,874
1401/11/15 02:00
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy