گزارش مجوزها بر اساس نوع مجوز
ردیف عنوان تعداد درصد
1 چاپی 5,531 43.43%
2 الکترونیک - برخط 5,067 39.79%
3 الکترونیک - غیر برخط 2,137 16.78%
جمع 12,735 100%
1401/07/04 02:00
گزارش مجوزهای چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 روزنامه 336 6.07%
2 هفته نامه 904 16.34%
3 دو هفته نامه 318 5.75%
4 ماهنامه 1,391 25.15%
5 دو ماهنامه 116 2.1%
6 فصلنامه 1,775 32.09%
7 دو فصلنامه 640 11.57%
8 سالنامه 51 0.92%
جمع 5,531 100%
1401/07/04 02:00
گزارش مجوزهای الکترونیک - برخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 خبرگزاری 28 0.55%
2 پایگاه خبری 5,039 99.45%
جمع 5,067 100%
1401/07/04 02:00
گزارش مجوزهای الکترونیک - غیربرخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 هفته نامه 93 4.35%
2 ماهنامه 291 13.62%
3 دو ماهنامه 12 0.56%
4 فصلنامه 1,211 56.67%
5 دو فصلنامه 506 23.68%
6 سالنامه 24 1.12%
جمع 2,137 100%
1401/07/04 02:00
گزارش گستره توزیع رسانه‌های چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 سراسری 3,780 68.35%
2 منطقه ای 388 7.02%
3 استانی 1,156 20.9%
4 محلی 206 3.73%
جمع 5,530 100%
1401/07/04 02:00
گزارش مجوزها براساس گرایش
ردیف عنوان تعداد درصد
1 عمومی 7,531 59.14%
2 تخصصی 3,585 28.15%
3 اختصاصی 1,619 12.71%
جمع 12,735 100%
1401/07/04 02:00
گزارش تعداد صاحب امتیاز بر اساس نوع شخصیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 حقیقی 6,712 77.31%
2 حقوقی 1,970 22.69%
جمع 8,682 100%
1401/07/04 02:00
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس جنسیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 مرد 7,640 80.83%
2 زن 1,812 19.17%
جمع 9,452 100%
1401/07/04 02:00
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس سن و جنسیت
ردیفمحدود سنیمردزن
10-2011
221-2541
326-3021162
431-35871298
536-401,351511
641-451,241379
746-501,080205
851-55968148
956-60798121
1061-6554648
1166-7028426
1271-751487
1376-80824
1481-120541
جمع7,6391,812
1401/07/04 02:00
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy