گزارش مجوزها بر اساس نوع مجوز
ردیف عنوان تعداد درصد
1 چاپی 5,517 40.93%
2 الکترونیک - برخط 4,935 36.62%
3 الکترونیک - غیر برخط 3,026 22.45%
جمع 13,478 100%
1403/04/26 01:59
گزارش مجوزهای چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 روزنامه 343 6.22%
2 هفته نامه 847 15.35%
3 دو هفته نامه 265 4.8%
4 ماهنامه 1,341 24.31%
5 دو ماهنامه 108 1.96%
6 فصلنامه 1,841 33.37%
7 دو فصلنامه 674 12.22%
8 سالنامه 98 1.78%
جمع 5,517 100%
1403/04/26 01:59
گزارش مجوزهای الکترونیک - برخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 خبرگزاری 29 0.59%
2 پایگاه خبری 4,906 99.41%
جمع 4,935 100%
1403/04/26 01:59
گزارش مجوزهای الکترونیک - غیربرخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 هفته نامه 95 3.14%
2 ماهنامه 373 12.33%
3 دو ماهنامه 18 0.59%
4 فصلنامه 1,792 59.22%
5 دو فصلنامه 690 22.8%
6 سالنامه 58 1.92%
جمع 3,026 100%
1403/04/26 01:59
گزارش گستره توزیع رسانه‌های چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 سراسری 3,833 69.5%
2 منطقه ای 380 6.89%
3 استانی 1,119 20.29%
4 محلی 183 3.32%
جمع 5,515 100%
1403/04/26 02:00
گزارش مجوزها براساس گرایش
ردیف عنوان تعداد درصد
1 عمومی 7,498 55.64%
2 تخصصی 4,119 30.56%
3 اختصاصی 1,860 13.8%
جمع 13,477 100%
1403/04/26 02:00
گزارش تعداد صاحب امتیاز بر اساس نوع شخصیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 حقیقی 6,868 76.12%
2 حقوقی 2,155 23.88%
جمع 9,023 100%
1403/04/26 02:00
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس جنسیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 مرد 8,037 80.26%
2 زن 1,977 19.74%
جمع 10,014 100%
1403/04/26 02:00
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس سن و جنسیت
ردیفمحدود سنیمردزن
10-2091
221-2521
326-3015347
431-35681213
536-401,253503
641-451,466498
746-501,159263
851-551,045187
956-60895145
1061-6563468
1166-7038731
1271-7517014
1376-801014
1481-120792
جمع8,0341,977
1403/04/26 02:00
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy