گزارش مجوزها بر اساس نوع مجوز
ردیف عنوان تعداد درصد
1 چاپی 6,171 46.99%
2 الکترونیک - برخط 4,994 38.03%
3 الکترونیک - غیر برخط 1,968 14.99%
جمع 13,133 100%
1401/04/07 02:00
گزارش مجوزهای چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 روزنامه 334 5.41%
2 هفته نامه 1,009 16.35%
3 دو هفته نامه 352 5.7%
4 ماهنامه 1,538 24.92%
5 دو ماهنامه 124 2.01%
6 فصلنامه 2,011 32.59%
7 دو فصلنامه 721 11.68%
8 سالنامه 82 1.33%
جمع 6,171 100%
1401/04/07 02:00
گزارش مجوزهای الکترونیک - برخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 خبرگزاری 28 0.56%
2 پایگاه خبری 4,966 99.44%
جمع 4,994 100%
1401/04/07 02:00
گزارش مجوزهای الکترونیک - غیربرخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 هفته نامه 90 4.57%
2 ماهنامه 281 14.28%
3 دو ماهنامه 12 0.61%
4 فصلنامه 1,107 56.25%
5 دو فصلنامه 458 23.27%
6 سالنامه 20 1.02%
جمع 1,968 100%
1401/04/07 02:00
گزارش گستره توزیع رسانه‌های چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 سراسری 4,153 67.31%
2 منطقه ای 438 7.1%
3 استانی 1,325 21.47%
4 محلی 254 4.12%
جمع 6,170 100%
1401/04/07 02:00
گزارش مجوزها براساس گرایش
ردیف عنوان تعداد درصد
1 عمومی 7,824 59.58%
2 تخصصی 3,573 27.21%
3 اختصاصی 1,736 13.22%
جمع 13,133 100%
1401/04/07 02:00
گزارش تعداد صاحب امتیاز بر اساس نوع شخصیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 حقیقی 7,061 78.13%
2 حقوقی 1,977 21.87%
جمع 9,038 100%
1401/04/07 02:00
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس جنسیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 مرد 7,869 80.77%
2 زن 1,873 19.23%
جمع 9,742 100%
1401/04/07 02:00
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس سن و جنسیت
ردیفمحدود سنیمردزن
10-2011
221-2541
326-3021065
431-35896302
536-401,373522
641-451,285400
746-501,112211
851-551,002155
956-60817125
1061-6556650
1166-7029927
1271-751589
1376-80864
1481-120591
جمع7,8681,873
1401/04/07 02:00
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy