گزارش مجوزها بر اساس نوع مجوز
ردیف عنوان تعداد درصد
1 چاپی 5,459 41.74%
2 الکترونیک - برخط 5,069 38.76%
3 الکترونیک - غیر برخط 2,551 19.5%
جمع 13,079 100%
1402/03/18 02:00
گزارش مجوزهای چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 روزنامه 350 6.41%
2 هفته نامه 844 15.46%
3 دو هفته نامه 284 5.2%
4 ماهنامه 1,302 23.85%
5 دو ماهنامه 113 2.07%
6 فصلنامه 1,828 33.49%
7 دو فصلنامه 663 12.15%
8 سالنامه 75 1.37%
جمع 5,459 100%
1402/03/18 02:00
گزارش مجوزهای الکترونیک - برخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 خبرگزاری 28 0.55%
2 پایگاه خبری 5,041 99.45%
جمع 5,069 100%
1402/03/18 02:00
گزارش مجوزهای الکترونیک - غیربرخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 هفته نامه 94 3.68%
2 ماهنامه 323 12.66%
3 دو ماهنامه 16 0.63%
4 فصلنامه 1,499 58.76%
5 دو فصلنامه 586 22.97%
6 سالنامه 33 1.29%
جمع 2,551 100%
1402/03/18 02:00
گزارش گستره توزیع رسانه‌های چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 سراسری 3,813 69.87%
2 منطقه ای 370 6.78%
3 استانی 1,095 20.07%
4 محلی 179 3.28%
جمع 5,457 100%
1402/03/18 02:00
گزارش مجوزها براساس گرایش
ردیف عنوان تعداد درصد
1 عمومی 7,568 57.87%
2 تخصصی 3,788 28.96%
3 اختصاصی 1,722 13.17%
جمع 13,078 100%
1402/03/18 02:00
گزارش تعداد صاحب امتیاز بر اساس نوع شخصیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 حقیقی 6,815 77.01%
2 حقوقی 2,035 22.99%
جمع 8,850 100%
1402/03/18 02:00
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس جنسیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 مرد 7,859 80.61%
2 زن 1,891 19.39%
جمع 9,750 100%
1402/03/18 02:00
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس سن و جنسیت
ردیفمحدود سنیمردزن
10-2042
221-2521
326-3019054
431-35803247
536-401,327500
641-451,335438
746-501,105245
851-55972175
956-60875122
1061-6559362
1166-7033331
1271-7515010
1376-80982
1481-120702
جمع7,8571,891
1402/03/18 02:00
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy