گزارش مجوزها بر اساس نوع مجوز
ردیف عنوان تعداد درصد
1 چاپی 5,376 43.18%
2 الکترونیک - برخط 5,025 40.36%
3 الکترونیک - غیر برخط 2,048 16.45%
جمع 12,449 100%
1401/05/16 02:00
گزارش مجوزهای چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 روزنامه 334 6.21%
2 هفته نامه 881 16.39%
3 دو هفته نامه 304 5.65%
4 ماهنامه 1,341 24.94%
5 دو ماهنامه 110 2.05%
6 فصلنامه 1,730 32.18%
7 دو فصلنامه 632 11.76%
8 سالنامه 44 0.82%
جمع 5,376 100%
1401/05/16 02:00
گزارش مجوزهای الکترونیک - برخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 خبرگزاری 28 0.56%
2 پایگاه خبری 4,997 99.44%
جمع 5,025 100%
1401/05/16 02:00
گزارش مجوزهای الکترونیک - غیربرخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 هفته نامه 90 4.39%
2 ماهنامه 283 13.82%
3 دو ماهنامه 12 0.59%
4 فصلنامه 1,158 56.54%
5 دو فصلنامه 483 23.58%
6 سالنامه 22 1.07%
جمع 2,048 100%
1401/05/16 02:00
گزارش گستره توزیع رسانه‌های چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 سراسری 3,690 68.65%
2 منطقه ای 372 6.92%
3 استانی 1,110 20.65%
4 محلی 203 3.78%
جمع 5,375 100%
1401/05/16 02:00
گزارش مجوزها براساس گرایش
ردیف عنوان تعداد درصد
1 عمومی 7,384 59.31%
2 تخصصی 3,498 28.1%
3 اختصاصی 1,567 12.59%
جمع 12,449 100%
1401/05/16 02:00
گزارش تعداد صاحب امتیاز بر اساس نوع شخصیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 حقیقی 6,554 77.08%
2 حقوقی 1,949 22.92%
جمع 8,503 100%
1401/05/16 02:00
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس جنسیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 مرد 7,479 80.98%
2 زن 1,757 19.02%
جمع 9,236 100%
1401/05/16 02:00
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس سن و جنسیت
ردیفمحدود سنیمردزن
10-2011
221-2541
326-3020962
431-35860290
536-401,312489
641-451,214375
746-501,050203
851-55953143
956-60784117
1061-6553847
1166-7028224
1271-751477
1376-80813
1481-120541
جمع7,4891,763
1401/05/27 02:00
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy