گزارش مجوزها بر اساس نوع مجوز
ردیف عنوان تعداد درصد
1 چاپی 6,508 48.87%
2 الکترونیک - برخط 4,882 36.66%
3 الکترونیک - غیر برخط 1,927 14.47%
جمع 13,317 100%
1401/02/28 02:00
گزارش مجوزهای چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 روزنامه 335 5.15%
2 هفته نامه 1,006 15.46%
3 دو هفته نامه 354 5.44%
4 ماهنامه 1,506 23.14%
5 دو ماهنامه 123 1.89%
6 فصلنامه 2,258 34.7%
7 دو فصلنامه 802 12.32%
8 سالنامه 124 1.91%
جمع 6,508 100%
1401/02/28 02:00
گزارش مجوزهای الکترونیک - برخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 خبرگزاری 30 0.61%
2 پایگاه خبری 4,852 99.39%
جمع 4,882 100%
1401/02/28 02:00
گزارش مجوزهای الکترونیک - غیربرخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 هفته نامه 90 4.67%
2 ماهنامه 268 13.91%
3 دو ماهنامه 12 0.62%
4 فصلنامه 1,090 56.56%
5 دو فصلنامه 447 23.2%
6 سالنامه 20 1.04%
جمع 1,927 100%
1401/02/28 02:00
گزارش گستره توزیع رسانه‌های چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 سراسری 4,422 67.96%
2 منطقه ای 448 6.88%
3 استانی 1,367 21.01%
4 محلی 270 4.15%
جمع 6,507 100%
1401/02/28 02:00
گزارش مجوزها براساس گرایش
ردیف عنوان تعداد درصد
1 عمومی 7,850 58.95%
2 تخصصی 3,620 27.18%
3 اختصاصی 1,847 13.87%
جمع 13,317 100%
1401/02/28 02:00
گزارش تعداد صاحب امتیاز بر اساس نوع شخصیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 حقیقی 7,185 78.19%
2 حقوقی 2,004 21.81%
جمع 9,189 100%
1401/02/28 02:00
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس جنسیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 مرد 7,991 80.87%
2 زن 1,890 19.13%
جمع 9,881 100%
1401/02/28 02:00
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس سن و جنسیت
ردیفمحدود سنیمردزن
10-2011
221-2541
326-3021164
431-35901302
536-401,399534
641-451,301392
746-501,140213
851-551,010160
956-60831130
1061-6557451
1166-7030628
1271-751619
1376-80884
1481-120631
جمع7,9901,890
1401/02/28 02:00
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy