گزارش مجوزها بر اساس نوع مجوز
ردیف عنوان تعداد درصد
1 چاپی 5,468 39.01%
2 الکترونیک - برخط 5,596 39.93%
3 الکترونیک - غیر برخط 2,952 21.06%
جمع 14,016 100%
1403/03/10 01:59
گزارش مجوزهای چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 روزنامه 340 6.22%
2 هفته نامه 846 15.47%
3 دو هفته نامه 267 4.88%
4 ماهنامه 1,333 24.38%
5 دو ماهنامه 108 1.98%
6 فصلنامه 1,815 33.19%
7 دو فصلنامه 663 12.13%
8 سالنامه 96 1.76%
جمع 5,468 100%
1403/03/10 01:59
گزارش مجوزهای الکترونیک - برخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 خبرگزاری 28 0.5%
2 پایگاه خبری 5,568 99.5%
جمع 5,596 100%
1403/03/10 01:59
گزارش مجوزهای الکترونیک - غیربرخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 هفته نامه 95 3.22%
2 ماهنامه 368 12.47%
3 دو ماهنامه 18 0.61%
4 فصلنامه 1,752 59.35%
5 دو فصلنامه 663 22.46%
6 سالنامه 56 1.9%
جمع 2,952 100%
1403/03/10 01:59
گزارش گستره توزیع رسانه‌های چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 سراسری 3,798 69.47%
2 منطقه ای 381 6.97%
3 استانی 1,108 20.27%
4 محلی 180 3.29%
جمع 5,467 100%
1403/03/10 01:59
گزارش مجوزها براساس گرایش
ردیف عنوان تعداد درصد
1 عمومی 8,135 58.04%
2 تخصصی 4,041 28.83%
3 اختصاصی 1,839 13.12%
جمع 14,015 100%
1403/03/10 01:59
گزارش تعداد صاحب امتیاز بر اساس نوع شخصیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 حقیقی 7,425 77.73%
2 حقوقی 2,127 22.27%
جمع 9,552 100%
1403/03/10 01:59
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس جنسیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 مرد 8,436 80.38%
2 زن 2,059 19.62%
جمع 10,495 100%
1403/03/10 01:59
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس سن و جنسیت
ردیفمحدود سنیمردزن
10-20101
221-2521
326-3016447
431-35771235
536-401,360527
641-451,545519
746-501,203275
851-551,074192
956-60917141
1061-6563770
1166-7039531
1271-7517314
1376-801024
1481-120802
جمع8,4332,059
1403/03/10 01:59
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy