گزارش مجوزها بر اساس نوع مجوز
ردیف عنوان تعداد درصد
1 چاپی 5,513 40.92%
2 الکترونیک - برخط 4,934 36.62%
3 الکترونیک - غیر برخط 3,026 22.46%
جمع 13,473 100%
1403/04/24 01:59
گزارش مجوزهای چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 روزنامه 343 6.22%
2 هفته نامه 847 15.36%
3 دو هفته نامه 265 4.81%
4 ماهنامه 1,341 24.32%
5 دو ماهنامه 108 1.96%
6 فصلنامه 1,837 33.32%
7 دو فصلنامه 674 12.23%
8 سالنامه 98 1.78%
جمع 5,513 100%
1403/04/24 01:59
گزارش مجوزهای الکترونیک - برخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 خبرگزاری 29 0.59%
2 پایگاه خبری 4,905 99.41%
جمع 4,934 100%
1403/04/24 01:59
گزارش مجوزهای الکترونیک - غیربرخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 هفته نامه 95 3.14%
2 ماهنامه 373 12.33%
3 دو ماهنامه 18 0.59%
4 فصلنامه 1,792 59.22%
5 دو فصلنامه 690 22.8%
6 سالنامه 58 1.92%
جمع 3,026 100%
1403/04/24 01:59
گزارش گستره توزیع رسانه‌های چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 سراسری 3,829 69.48%
2 منطقه ای 380 6.9%
3 استانی 1,119 20.3%
4 محلی 183 3.32%
جمع 5,511 100%
1403/04/24 01:59
گزارش مجوزها براساس گرایش
ردیف عنوان تعداد درصد
1 عمومی 7,494 55.63%
2 تخصصی 4,118 30.57%
3 اختصاصی 1,860 13.81%
جمع 13,472 100%
1403/04/24 01:59
گزارش تعداد صاحب امتیاز بر اساس نوع شخصیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 حقیقی 6,866 76.14%
2 حقوقی 2,152 23.86%
جمع 9,018 100%
1403/04/24 01:59
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس جنسیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 مرد 8,031 80.25%
2 زن 1,976 19.75%
جمع 10,007 100%
1403/04/24 01:59
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس سن و جنسیت
ردیفمحدود سنیمردزن
10-2091
221-2520
326-3015346
431-35681213
536-401,252503
641-451,463499
746-501,157263
851-551,045187
956-60896145
1061-6563368
1166-7038731
1271-7517014
1376-801014
1481-120792
جمع8,0281,976
1403/04/24 01:59
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy