گزارش مجوزها بر اساس نوع مجوز
ردیف عنوان تعداد درصد
1 چاپی 5,560 39.82%
2 الکترونیک - برخط 5,495 39.35%
3 الکترونیک - غیر برخط 2,909 20.83%
جمع 13,964 100%
1402/12/05 02:00
گزارش مجوزهای چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 روزنامه 341 6.13%
2 هفته نامه 842 15.14%
3 دو هفته نامه 269 4.84%
4 ماهنامه 1,353 24.33%
5 دو ماهنامه 110 1.98%
6 فصلنامه 1,896 34.1%
7 دو فصلنامه 656 11.8%
8 سالنامه 93 1.67%
جمع 5,560 100%
1402/12/05 02:00
گزارش مجوزهای الکترونیک - برخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 خبرگزاری 28 0.51%
2 پایگاه خبری 5,467 99.49%
جمع 5,495 100%
1402/12/05 02:00
گزارش مجوزهای الکترونیک - غیربرخط
ردیف عنوان تعداد درصد
1 هفته نامه 93 3.2%
2 ماهنامه 369 12.68%
3 دو ماهنامه 18 0.62%
4 فصلنامه 1,718 59.06%
5 دو فصلنامه 662 22.76%
6 سالنامه 49 1.68%
جمع 2,909 100%
1402/12/05 02:00
گزارش گستره توزیع رسانه‌های چاپی
ردیف عنوان تعداد درصد
1 سراسری 3,866 69.54%
2 منطقه ای 382 6.87%
3 استانی 1,128 20.29%
4 محلی 183 3.29%
جمع 5,559 100%
1402/12/05 02:00
گزارش مجوزها براساس گرایش
ردیف عنوان تعداد درصد
1 عمومی 8,092 57.95%
2 تخصصی 4,010 28.72%
3 اختصاصی 1,861 13.33%
جمع 13,963 100%
1402/12/05 02:00
گزارش تعداد صاحب امتیاز بر اساس نوع شخصیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 حقیقی 7,374 77.69%
2 حقوقی 2,117 22.31%
جمع 9,491 100%
1402/12/05 02:00
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس جنسیت
ردیف عنوان تعداد درصد
1 مرد 8,402 80.53%
2 زن 2,031 19.47%
جمع 10,433 100%
1402/12/05 02:00
گزارش تعداد مدیران مسئول بر اساس سن و جنسیت
ردیفمحدود سنیمردزن
10-2091
221-2521
326-3015442
431-35757233
536-401,355519
641-451,549510
746-501,185271
851-551,069191
956-60922141
1061-6564570
1166-7039532
1271-7517514
1376-801024
1481-120802
جمع8,3992,031
1402/12/05 02:00
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy