:: جستجو
عنوان رسانه    جستجو پیشرفته
نام قدیم
نوع مجوز


شماره مجوز
تاریخ مجوز
تاریخ آخرین اعلام وصول
زبان رسانه

نشریه داخلی
واجد شرایط دریافت آگهی
گرایش رسانه
مخاطبان
وضعیت رسانه
نوع صاحب امتیاز
صاحب امتیاز
مدیر مسئول
آدرس سایت
گستره توزیع
نوع چاپ
دفتر مرکزی رسانه
تعداد نمایش
توجه :
خالی بودن نام صاحب امتیاز یا مدیر مسئول به یکی از دو دلیل زیر می باشد:
  1. صاحب امتیاز و مدیر مسئول در سیستم جدید هنوز ثبت نام نکرده اند.
  2. مدارک ارسالی صاحب امتیاز یا مدیر مسئول هنوز مور تایید قرار نگرفته است.