سامانه جامع رسانه‌های کشور

با رای اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، یالثارات لغو مجوز شد
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ ۱۱:۱۵:۲۸
در جلسه صبح دوشنبه هیات نظارت بر مطبوعات، هفته نامه یا لثارات لغو مجوز شد.


به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه مورخ ٩٤,١٠.١٤ و با حضور اکثریت اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که بیشتر به مباحث نظارتی اختصاص یافت، پروانه هفته نامه «یالثارات» با توجه به تبصره٢ ماده ٦ قانون مطبوعات، لغو شد.
 
در این جلسه همچنین با مجوز انتشار ٧٨ رسانه و تغییر وضعیت ٤٦ رسانه موافقت شد.