سامانه جامع رسانه‌های کشور

اطلاعیه درباره مالیات رسانه‌های حقوقی و حقیقی
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۱:۵۰:۳۵
رسانه‌های حقیقی برای بهره مندی از معافیت مالیاتی تنها تا پایان خردادماه فرصت دارند.

 
به اطلاع صاحبان رسانه می رساند آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه 97 است لذا برای بهره مندی از معافیت بند ل ماده 139 قانون مالیات های مستقیم رسانه های بخش حقیقی بایستی نسبت به تکمیل اظهارنامه سال مالی 96 رسانه خود اقدام کنند.
رسانه های بخش حقوقی از اول تیرماه تا 31 تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت   tax.gov.ir ارسال نمایند.