مشخصات انتخابات

نوزدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات


تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده : 0
تعداد نامزدهای انصراف داده : 0
تعداد افراد واجد شرایط : 0
زمان برگزاری : یکشنبه 1401/08/29 ساعت 10:00 الی یکشنبه 1401/08/29 ساعت 14:00
زمان اعلام نامزدی : دوشنبه 1401/07/04 ساعت 00:00 الی پنج‌شنبه 1401/07/14 ساعت 23:59
زمان اعلام انصراف از نامزدی : دوشنبه 1401/07/04 ساعت 00:00 الی جمعه 1401/08/27 ساعت 23:59