تماس با ما
نشانی:

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :  تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - روبروی تهران کلینیک - خیابان هشتم - شماره 15

تلفن ها :

تلفن خانه مرکزی : 84095000

میز خدمت (پشتیبانی سامانه) :   117 و 84095116  - 021


اداره خبرنگاران    : 146 و 84095145 

واحد اعلام وصول : 196 و 84095195

واحد حمــــــــایت : 166 و 84095157

واحد صدور پروانه و کارت مدیر مسئولی : 171 و 84095178  


دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات  :

درخواست اخذ امتیاز رسانه (با رقم سمت راست کد پیگیری 1 و0) :       84095212 

درخواست اخذ امتیاز رسانه (با رقم سمت راست کد پیگیری 3 و2) :       84095211

درخواست اخذ امتیاز رسانه (با رقم سمت راست کد پیگیری 5 و4) :       84095210 

درخواست اخذ امتیاز رسانه (با رقم سمت راست کد پیگیری 7 و6) :       84095209

درخواست اخذ امتیاز رسانه (با رقم سمت راست کد پیگیری 9 و8) :       84095215

در خـواست تغیـــیر صــاحب امتــیاز و مدیر مسئول :                             84095210 

درخواست تغییر سایر مشخصات رسانه های دارای مجوز :                    84095238

درخــــــــــواست ثبت مجــــــوز قدیمی :                                             84095210

مـــاده 16 قــــــــــانون مطبـــــــــوعات :                                               84095298

یادآور می شود نام کارشناس نیز در حساب کاربری متقاضی همواره قابل مشاهده است .

 

 

پست الکترونیک :

واحــد فنـی و پشتیـــبانی :  support@e-rasaneh.ir

دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات :  heyatnezarat@e-rasaneh.ir