سامانه جامع رسانه‌های کشور
1394/05/31 13:20:49
در 3 ماهه نخست سال برای چند رسانه مجوز انتشار صادر شد؟
هیات نظارت بر مطبوعات در 3 ماهه نخست سال 94 برای 594 رسانه مکتوب و الکترونیک مجوز صادر کرد.

 

به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، از مجموع 594 رسانه ای که طی سه ماه نخست امسال مجوز فعالیت دریافت کردند، تعداد 349 رسانه در حوزه مکتوب و 245 مجوز در حوزه رسانه های برخط،  پروانه انتشار دریافت کردند.

بنابر این گزارش در بین مجوزهای استانی، استان های آذربایجان شرقی، اصفهان و قم با دریافت 31، 29 و 26 پروانه انتشار بیشترین آمار دریافت مجوز را به خود اختصاص دادند.

تفکیک رسانه های مکتوب از حیث دوره انتشار بدین ترتیب بوده که از مجموع 349 رسانه، 25 هفته نامه، 43 دو هفته نامه، 126ماهنامه، 35 دوماهنامه، 97 فصلنامه، 18 دوفصلنامه و 5 رسانه برای انتشار بصورت سالنامه مجوز دریافت کردند.

شایان ذکر است از ابتدای سال جاری تا کنون هیات نظارت بر مطبوعات، 8 بار تشکیل جلسه داده که با حضور اکثریت اعضای محترم و حضور دائمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.

بنابراین گزارش هیات نظارت بر مطبوعات در سال گذشته مجموعا برای 1160 رسانه پروانه انتشار صادر کرده بود.